Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MediHealthGroup B.V.
13 oktober 2022 – Versie 1.2


Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van MediHealthGroup B.V., gevestigd aan de
Ambachtsweg 14, 2641KS te Pijnacker en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 82527059 (hierna: “MHG”).

Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing als
u gebruikmaakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden
bevatten belangrijke informatie voor u als cliënt. Lees deze daarom goed door. Wij raden u
verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment
nog eens kunt teruglezen.


Artikel 1. Definities


1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
1.2. Dienst(en): diensten zoals beschreven in de Overeenkomst, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot het afnemen van een Test op locatie, het
onderzoeken van een testsample en verstrekken van de testuitslag, algemeen
consult en gespecialiseerd consult.
1.3. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom)
waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder
uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten,
domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige
rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
1.4. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf
een Overeenkomst aangaat met MHG en/of zich geregistreerd heeft op de
Website.
1.5. MHG: gevestigd aan de Ambachtsweg 14, 2641KS te Pijnacker en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer
82527059 handelend onder de naam MediHealthGroup B.V.
1.6. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden
opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter
beschikking te worden gesteld als de Klant ter zake van zijn bestelling geen
herroepingsrecht heeft.
1.7. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen MHG en Klant, van
welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel
uitmaken.
1.8. Partij(en): MHG en Klant tezamen of afzonderlijk.
1.9. Product(en): de producten die MHG aanbiedt via haar Website, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot verschillende soorten Testen met betrekking
tot de gezondheid.
1.10. Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook
communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van
de inhoud voldoende vaststaat.
1.11. Test(en): alle testen en onderzoeken die Klant bij MHG kan afnemen of boeken
via de Website.
1.12. Website: de website van MHG, te raadplegen via https://medihealthgroup.nl/
en alle bijbehorende subdomeinen.

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie


2.1. Op alle aanbiedingen, (toekomstige) Overeenkomsten, de uitvoering van
werkzaamheden door of uit naam van MHG en leveringen van MHG zijn de
Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders
is overeengekomen.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende
aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet
voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor MHG slechts bindend,
indien en voor zover deze door MHG uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.
2.4. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen
de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht
blijven. Partijen zullen de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door
nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.5. In het geval enige bepaling uit de Overeenkomst strijdig is met enige bepaling
uit de Algemene Voorwaarden, prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst.
2.6. De Klant die de leeftijd van achttien (18) jaar nog niet heeft bereikt, mag
uitsluitend met toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers
een Overeenkomst met MHG aangaan.

Artikel 3. Beschrijving van de Producten en Diensten


3.1. Via de Website van MHG kunnen Klanten verschillende soorten Testen
afnemen:
(i) Een Test op locatie waarbij de testuitslag direct of achteraf met Klant
gedeeld zal
worden;
(ii) Een Test die bij Klant wordt geleverd, welke Klant zelf af dient te nemen
conform de gebruiksaanwijzing, waarbij de testuitslag direct bekend wordt
zonder tussenkomst van MHG;
(iii) Een Test die bij Klant wordt geleverd, welke Klant zelf een ‘testsample’ af
dient te nemen conform de gebruiksaanwijzing, waarna het testsample
dient te worden opgestuurd naar het aan MHG verbonden laboratorium.
Het laboratorium zal de testuitslag via een beveiligde e-mail aan Klant
versturen.
3.2. Op de Website van MHG kunnen meerdere vormen van consult worden
afgenomen:
(i) Een helpdesk waarbij Klant informatie kan krijgen over wat de mogelijke
verschillende uitkomsten van een Test kunnen zijn (positief/negatief/een
bepaalde waarde aangeven). De helpdesk ziet uitdrukkelijk niet op het
resultaat in een specifiek geval van een Klant en wordt niet verleend door
een medisch specialist.
(ii) MHG is geen arts, maar kan op verzoek van Klant een consult regelen met
een medisch specialist. In geval Klant een dergelijk consult wenst, zal MHG
een geschikte specialist beschikbaar stellen (op basis van
beschikbaarheid). De medisch specialist verstrekt het consult rechtstreeks
aan de Klant.
3.3. De Klant zijnde een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn
beroep of bedrijf kunnen gebruikmaken van de Website middels een apart
inlogportaal. Na inloggen is het mogelijk om een testmoment of consult in te
plannen.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst


4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de
Klant van het aanbod van MHG en het voldoen aan de daarbij door MHG
gestelde voorwaarden.
4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MHG
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd binnen
het gestelde annuleringstermijn, heeft de Klant de mogelijkheid de
Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de
Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft MHG het
recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn
ontvangen.
4.4. Informatie getoond in het aanbod, waaronder maar niet beperkt tot
afbeeldingen, maten, gewichten en kleuren, is slechts informatief en zijn niet
bindend.
4.5. MHG kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die
van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien
MHG op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst
niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag
te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals
vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst


5.1. Zodra de bestelling van Producten door MHG is ontvangen, stuurt MHG de
Producten met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel gestelde zo spoedig
mogelijk toe.
5.2. De levertermijn bedraagt in beginsel drie tot vier werkdagen. De wijze van
levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en ister keuze van MHG.
5.3. Door MHG genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als
fatale termijn, tenzij Partijen dit Schriftelijk zijn overeengekomen.
5.4. MHG raadt Klant aan de geleverde Producten te inspecteren en de daarbij
gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur Schriftelijk, te melden.
Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
5.5. Zodra de te leveren Producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd,
gaat het risico, waar het deze Producten betreft, over op Klant. Indien
uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als
Klant besluit de Producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van
de Producten.
5.6. MHG is gerechtigd een soortgelijk Product van soortgelijke kwaliteit te leveren
zoals het bestelde Product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is
dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het Product
kosteloos te retourneren.
5.7. Klant is ermee bekend dat op MHG een inspanningsverplichting rust en geen
resultaatverplichting. MHG zal zich inspannen de Diensten overeenkomstig de
grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed
dienstverlener verlangdmag worden.
5.8. Indien uitvoerend personeel verhinderd is de Diensten uit te voeren, draagt
MHG zorg voor vervanging, behoudens overmacht situaties.
5.9. MHG zal zich inspannen om de overeengekomen Diensten met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener
verlangdmag worden.
5.10. MHG zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering
beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de
Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, start
MHG direct met de uitvoering van de Overeenkomst.
5.11. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist,
heeft MHG het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de
Overeenkomst. De Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de
werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.

Artikel 6. Duur en einde van de Overeenkomst


6.1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien
er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan
voor de duur die noodzakelijk isten behoeve van het leveren van de Producten
of Diensten.
6.2. Voor een eenmalige Overeenkomst geldt dat deze voortduurt voor de duur van
de voltooiing van de Overeenkomst.
6.3. MHG heeft het recht om een Overeenkomst te ontbinden binnen één (1) dag
na ontvangst van de aanvaarding.
6.4. MHG mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien:
(i) Klant failliet is verklaard;
(ii) Klant surseance van betaling is verleend.
6.5. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de
Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst
onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Klant en diens
rechtsopvolgers.
6.6. Indien Klant in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting jegens
MHG, dan is MHGgerechtigdde Overeenkomst op te schorten of op te zeggen.

Artikel 7. Prijzen en betaling


7.1. Alle op de Website en in andere van MHG afkomstige materialen vermelde
prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
7.2. Het bedrag in de Overeenkomst dient op het moment van aanvaarding te
worden voldaan.
7.3. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het
sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten
in het bestelproces apart worden weergegeven.
7.4. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
MHG kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen
tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in
andere van MHG afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten.
7.5. MHG kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten
gevolge van beeldschermkwaliteit.
7.6. Klant dient betalingen aan MHG volgens de in de bestelprocedure en eventueel
op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. MHG is vrij in de keuze
van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd
wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van
veertien (14) dagen ingaand op de dag na levering.
7.7. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij
door MHG gewezen op de te late betaling. MHG gunt de Klant een termijn van
veertien (14) dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
7.8. Bij een niet-tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de
daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding
van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip
van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
7.9. MHG kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die
van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien
MHG op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst
niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag
te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals
vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 8. Verplichtingen Klant


8.1. Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en
wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk
te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle (technische)
informatie, beslissingen en gegevens, waarvan MHG aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan MHG
worden verstrekt. Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid
hiervan.
8.2. Ingeval van een Test zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 onder i (op locatie), is Klant
verplicht om een geldig legitimatiebewijs en de afspraakbevestiging mee te
nemen ter verificatie. De gegevens worden niet genoteerd. MHG heeft het
recht om de dienstverlening te weigeren indien Klant haar verplichtingen niet
nakomt.

Artikel 9. Registratie


9.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via
het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
9.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en
wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is
zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar
wachtwoord.
9.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt
geheim te houden. MHG is niet aansprakelijk voor misbruik van de
inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt
op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het
account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
9.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van
onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te
wijzigen en/of MHG daarvan in kennis te stellen, zodat MHG gepaste
maatregelen kan nemen.

Artikel 10. Herroepingsrecht


10.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon
die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
10.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met MHG binnen
veertien (14) dagen na ontvangst van het Product, zonder opgave van redenen,
kosteloos te ontbinden.
10.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
(i) als Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag
waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product
heeft ontvangen;
(ii) als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de
laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
(iii) bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende
een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen
derde, het eerste Product heeft ontvangen.
10.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan
het reguliere posttarief geeft MHG een raming van deze kosten. MHG stuurt
bij elke bestelling een retourlabel mee. De kosten van dit retourlabel wordt in
mindering gebracht op het totaal terug te storten bedrag.
10.5. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het Product
worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor
eigen rekening van Klant.
10.6. Binnen de in lid 2 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan
met het Product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en
het Product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van Producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is
dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou
kunnen.
10.7. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het
gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan
toegestaan in het vorige lid.
10.8. Bij levering van Diensten heeft Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende tenminste veertien (14) dagen.
De genoemde bedenktermijn gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de
Overeenkomst.
10.9. Klant kan de Overeenkomst conform de bedenktermijn ontbinden door het
modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan MHG, of op andere
ondubbelzinnige wijze aan MHG kenbaar te maken dat hij van de aankoop af
ziet. MHG bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die
melding. Na ontbinding heeft Klant nog veertien (14) dagen om het Product
terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de bedenktermijn het Product
direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere
ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
10.10. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding van de Overeenkomst
worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling
heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van
levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft MHG de bijkomende
kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij MHG aanbiedt
het Product zelf af te halen, mag MHG wachten met terugbetalen tot MHG het
Product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het Product heeft
teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
10.11. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en
een eventuele gewenste procedure vermeld.
10.12. Het herroepingsrecht geldt niet voor Producten die om redenen van
gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden
teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Dit geldt
voor alle Testen die via de Website door Klant worden gekocht.

Artikel 11. Garantie en conformiteit


11.1. MHG staat ervoor in dat de geleverde Diensten en/of Producten voldoen aan
de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.
11.2. Indien het afgeleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient:
(a) Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt
MHG daarvan in kennis te stellen indien er sprake is van een Klant die
niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
(b) Klant binnen dertig (30) dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt MHG
daarvan in kennis te stellen indien er sprake is van een Klant die handelt
in uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
11.3. Indien MHG de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante
Producten en/of Diensten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale
vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid
gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het Product.
11.4. De garantie komt te vervallen indien blijkt dat Klant niet de adviezen van MHG
heeft opgevolgd, de gebruiksaanwijzing niet heeft nageleefd of wijzigingen
heeft aangebrachtin het Product.

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten


12.1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen,
tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke MHG verstrekt aan
Klant, berusten en blijven berusten bij MHG of diens licentiegevers.
12.2. Klant zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de
Intellectuele Eigendomsrechten van MHG en/of haar licentiegevers,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of
gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid
bedoelde. Klant erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of
handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

Artikel 13. Klachtenprocedure

13.1. Indien Klant een klacht heeft over een Product en/of Diensten en/of over
andere aspecten van de dienstverlening van MHG, dan kan hij bij MHG
telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie hiervoor de
contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
13.2. MHG geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14)
dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog
niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal MHG
binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen
en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een
inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
13.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een
klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken
via http://ec.europa.eu/odr/.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1. De totale aansprakelijkheid van MHG jegens Klant wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding
van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs
(inclusief btw).
14.2. Aansprakelijkheid van MHG jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in
ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door
bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.
14.3. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op
MHG jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding,
ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden
gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen
indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van MHG.
14.4. De aansprakelijkheid van MHG jegens Klant wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien
Klant MHG onverwijld en deugdelijk Schriftelijk ingebreke stelt, stellende
daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en MHG ook
na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat MHG in staat is adequaat te reageren.
14.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds
dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30)
dagen, na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij MHG meldt.
14.6. In geval van overmacht is MHG niet gehouden tot vergoeding van enige
daardoor bij Klant ontstane schade. Van overmacht is in ieder geval sprake bij
stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatieinfrastructuur, ziekte onder personeel, netwerkaanvallen (waaronder (d)dosaanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software,
binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, terreur, stakingen, in- en
uitvoerbelemmeringen,stagnatie in toelevering, brand en overstromingen.

Artikel 15. Disclaimer en vrijwaring


15.1. MHG is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook,
die voortvloeit uit beslissingen die Klant neemt op basis van de verstrekte
informatie door MHG.
15.2. De door MHG verstrekte informatie is slechts informatief van aard en kan het
medisch advies van een arts of verpleegkundige nooit vervangen. De
informatie verstrekt op de Website is van informatieve aard en is op geen
enkele wijze bedoeld als professioneel medisch advies.
15.3. De dienstverlening van MHG leidt nooit tot een diagnose, preventie,
behandeling van een aandoening of ziekte of elk andersoortig advies met
betrekking tot de test. De informatie verstrekt door MHG dient nooit ter
vervanging van de relatie met de (eigen) arts of andere medisch specialist. De
dienstverlening van MHG is niet bedoeld voor advisering of diagnostisering van
gezondheidsproblematiek. Het gebruik van informatie verstrekt door MHG, al
dan niet op de Website, geschiedt geheel op risico van Klant.
15.4. Een testuitslag is altijd indicatief en Klant kan geen rechten ontlenen aan de
testuitslagen. MHG adviseert Klant daarom een testuitslag te bespreken met
een medisch specialist/deskundige.
15.5. MHG is slechts aanbieder van de Producten en Diensten. Klant is zelf
verantwoordelijk voor het volgen van de bijgevoegde gebruiksaanwijzing bij de
Test en de correcte uitvoering van een Test. Ook het afnemen van bruikbare
‘testsamples’ en de levering van de testsamples naar het desbetreffende
laboratorium valt onder de eigen verantwoordelijk van Klant.
15.6. Ingeval van een Test zoals bedoeld als in artikel 3 lid 1 onder iii, heeft Klant na
ontvangst van de Test veertien (14) dagen de tijd om een testsample af te
nemen. In de bijgevoegde gebruiksaanwijzing staat de retourtermijn van het
testsample vermeld. MHG is niet aansprakelijk voor het niet tijdig retourneren
van het testsample door Klant. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Test
voor verdere instructies.

Artikel 16. Persoonsgegevens


16.1. MHG acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens van Klant worden door MHG zorgvuldig verwerkt en
beveiligd. MHG houdt zich aan de eisen die de Algemene verordening
gegevensbescherming stelt. Een en ander wordt nader toegelicht in het privacy
statement. Deze is hier te vinden: https://medihealthgroup.nl/privacy-encookieverklaring/
16.2. Indien er een onderzoek wordt geboekt wordt er uitgegaan van de volgende
omgang met persoonlijke gegevens van Klant. De eigenaar van de
persoonlijke gezondheidsomgeving www.ivido.nl is Ivido B.V., een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Delft,
aan de Annastraat 4 (verder: “Ivido”). Ivido is bereikbaar via admin@ivido.nl
De Stichting IVPG waaronder MediHealthGroup werkzaam is, is een
zorginstelling die gebruik maakt van de persoonlijke gezondheidsomgeving
van Ivido zodoende eveneens MediHealthGroup. Hierdoor gelden de privacy
voorwaarden binnen Ivido inzake de verwerking van uw persoonsgegevens en
de noodzakelijke gegevens voor de mogelijke declaratie van uw behandeling
naar de zorgverzekeraar.
16.2.1. Toestemming
Deze voorwaarden zien op de verwerking van persoonsgegevens waarvoor
Ivido verantwoordelijk is. Dit betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen
van gebruikers van het publiek toegankelijke deel van deze website en van de
gegevens van geregistreerde gebruikers voor zover die nodig zijn om een
account aan te maken. Ivido is echter niet verantwoordelijk voor verwerking
van persoonlijke informatie die door gebruikers na registratie in de besloten
omgeving wordt ingevoerd. Die informatie wordt door Ivido volgens de
gebruiksvoorwaarden bewerkt (gecodeerd, opgeslagen en eventueel na
autorisatie aan derden doorgegeven) maar hiervoor zijn gebruikers zelf
verantwoordelijk. Door gebruik te maken van de Ivido website en/of het
aanmaken van een persoonlijk Ivido account geeft u ondubbelzinnig
toestemming aan Ivido voor het registreren en verwerken van uw
persoonsgegevens conform de in het Privacy- en Cookiebeleid van Ivido
genoemde doeleinden.
16.2.3. Gebruik van gegevens en van informatie ten behoeve van registratie
Bij het bezoeken van deze website wordt het IP-adres van gebruikers
vastgelegd en het tijdstip van het bezoek. Ivido gebruikt deze gegevens om
inzicht te krijgen in de soorten gebruikers van de site en om eventueel
misbruik zoals spamming te bestrijden. Voor het gebruiken van de
beschermde omgeving van Ivido is registratie via de website verplicht.
Gebruikers zijn verplicht om hun voor- en achternaam op te geven en hun emailadres, alsmede gegevens die noodzakelijk zijn voor de declaratie of
facturatie van een behandeling door zorgverleners. Dit betreft onder andere
uw BSN-nummer. Het e-mailadres wordt specifiek gebruikt om aan de
gebruiker een persoonlijke link toe te sturen waarmee het account kan
worden geactiveerd. Ook kunnen de gegevens van geregistreerde gebruikers
door Ivido worden gebruikt om de gebruiksvoorwaarden te handhaven. Ivido
probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij kunnen uw
persoonsgegevens daarom gebruiken om u te attenderen op toekomstige
ontwikkelingen of toepassingen die voor u mogelijk interessant zijn. De niet
openbare persoonsgegevens worden door Ivido zonder uw voorafgaande
autorisatie niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met
uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te
verstrekken aan bevoegde instanties.
16.2.4. Beveiliging
Voor de registratie van gebruikers door Ivido gebruikt Ivido een beveiligd
protocol. De aldus verkregen registratiegegevens worden door Ivido
opgeslagen in een adequaat beveiligde database, die niet aan internet is
verbonden. Ivido voldoet naar ons oordeel aan de AVG-normen en wettelijke
eisen. Onder andere worden IP-adressen en alle gegevens die via een login
code toegankelijk zijn versleuteld door middel van TLS-verbinding, het
netwerk is beschermd tegen ongeautoriseerde bezoekers, de informatie op
onze harde schijven wordt versleuteld en gebruik van de Ivido omgeving is
alleen toegestaan na de aanvaarding van onze Gebruiksvoorwaarden, waarin
onder meer is opgenomen dat persoonsgegevens door ons enkel na uw
expliciete autorisatie aan derden ter beschikking worden gesteld. Gebruikers
worden door ons van een eventueel misbruik op de hoogte gesteld waarbij
wij via logging bijhouden wie welke informatie heeft gebruikt. Wij maken
dagelijks back-ups van ons systeem en de daarin ingevoerde gegevens.
16.2.5. Rechten gebruikers
Iedereen kan zijn toestemming te allen tijde intrekken en verzoeken om
verwijdering of verbetering van zijn persoonsgegevens waarvoor Ivido of
waarvoor de gebruiker zelf verantwoordelijk is. Voor persoonsgegevens die in
de beschermde omgeving zijn ingevoerd en waarvoor een derde
verantwoordelijk is dient echter een verzoek om verbetering of verwijdering
bij die derde te worden gedaan. Om aan een verwijder- of correctieverzoek
gevolg te kunnen geven is het noodzakelijk dat de gebruiker de gegevens
meldt waarmee hij zich heeft geregistreerd. Ivido neemt contact op met het
e-mailadres dat bij registratie is opgegeven. Het e-mailadres voor verwijderen correctieverzoeken is: admin@ivido.nl
16.2.6. Cookies
De website kan kleine tekstbestanden op uw computer opslaan. Daarmee is
uw computer te herkennen tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek. Zulke
bestanden heten “cookies”. Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of
voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een
volgend bezoek. Er zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s
u bekijkt, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn web statistieken te
maken, die kunnen helpen om de website beter op de bezoekers af te
stemmen. Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van
derden cookies. Het gaat dan om handige extra’s, zoals bijvoorbeeld een
Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving. Als u een pagina van
www.ivido.nl bekijkt, krijgt u de vraag of u cookies accepteert of niet. Bedoeld
worden dan niet-noodzakelijke cookies. Cookies zoals Ivido die gebruikt,
bevatten geen persoonsgegevens. Zulke cookies zijn dan ook niet zomaar te
gebruiken om uzelf te identificeren. Zonder bijkomende informatie vormen
cookies geen bedreiging voor uw privacy. U kunt cookies helemaal uitsluiten
via de instellingen van uw browser (internetprogramma). Meer informatie
over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website
www.waarschuwingsdienst.nl. Als u deze cookies niet accepteert, kan de
website minder prettig in het gebruik of zelfs onbruikbaar worden.
16.2.7. Bewaartermijn
IP-gegevens van bezoekers bewaren wij gedurende zes (6) maanden na het
betreffende bezoek. Gegevens van geregistreerde gebruikers blijven bewaard
tot zeven (7) jaar na het einde van hun account. Voor een eventuele
uitsluiting van de website geldt een termijn van een (1) jaar, gebaseerd op het
IP-adres of de IP-adressen van een deelnemer die de gebruiksregels heeft
overtreden. Na het verstrijken van twaalf (12) maanden wordt het IP adres of
worden de IP adressen verwijderd uit de blokkadelijst.
16.2.8. Privacy vragen
Vragen over het privacy beleid van de website kunnen per post aan Ivido
worden gesteld, t.a.v. de directie of per e-mail via admin@ivido.nl
16.2.9. Auteursrechten
De auteursrechten op deze voorwaarden komen toe aan Ivido B.V. Deze
mogen niet zonder onze toestemming bewerkt worden.

Artikel 17. Geheimhouding


17.1. Met uitzondering van de informatie welke MHG ingevolge wettelijk voorschrift
verplicht is vrij te geven of die zij nodig heeft bij de uitvoering van de
Overeenkomst, zal alle informatie die MHG bij de uitvoering van de
Overeenkomst van Klant heeft verkregen, vertrouwelijk behandelen en niet
aan derden geven.

Artikel 18. Wijziging Algemene Voorwaarden


18.1. MHG behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of
aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten
Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na
bekendmaking van de wijziging.
18.2. Wijzigingen worden bekend gemaakt via de Website, per e-mail aan Klant, of
een ander kanaal waarvan MHG kan bewijzen dat de bekendmaking is
verzonden naar Klant. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang
kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
18.3. Indien een Klant een wijziging niet wil accepteren, dient Klant dit binnen dertig
(30) dagen na bekendmaking mede te delen aan MHG. MHG kan dan de
wijziging heroverwegen. Indien MHG de wijziging niet intrekt, kan Klant tot de
datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst
beëindigingen tegen deze datum.

Artikel 19. Slotbepalingen


19.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
19.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven,
zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de
Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in
het arrondissement waar MHG gevestigd is.
19.3. MHG is gerechtigd om zijn rechten en plichten, die voortvloeien uit de
Overeenkomst, over te dragen aan een derde partij die MHG of de
bedrijfsactiviteiten van MHG overneemt.
19.4. Het is mogelijk dat MHG op haar Website links opneemt naar andere
internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen
zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. MHG is niet verantwoordelijk voor
de inhoud van de internetsite of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen
hebben, neem dan gerust Schriftelijk of per e-mail contact met ons op.


MediHealthGroup B.V.
Ambachtsweg 14
2641KS
Pijnacker
E-mail: info@medihealthgroup.nl
KvK-nummer: 82527059